U bent hier: Home > Belastingsvoordeel

belastingsvoordeel

730 euro belastingvermindering voor de beveiliging van
woningen tegen inbraak en brand.


U bent belastingplichtig en u doet een investering voor het beveiligen van uw woning (eigen woning of gehuurd) tegen inbraak of brand? Dan kan u vanaf nu belastingvermindering krijgen als de werken worden uitgevoerd door een vakman.

Wie komt in aanmerking voor deze belastingvermindering?

De belastingplichtige eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder, vruchtgebruiker of huurder.

Hoeveel bedraagt deze maatregel?

Het is een fiscale maatregel. U kunt 50 % van de uitgaven met een maximumbedrag inbrengen in uw belastingen. Het geÔndexeerde maximum bedrag voor de belastingaangifte 2013 - inkomsten 2012 - bedraagt Ä 730.

Hoe gebeurt de belastingaangifte?

Investeringen die u laat uitvoeren in 2012 en die u betaalt in 2012, zijn aftrekbaar in aanslagjaar 2013. Investeringen die worden uitgevoerd in 2012, maar pas betaald worden in 2013, zijn aftrekbaar in aanslagjaar 2014.

Welke investeringen komen in aanmerking?

INBRAAK
 • Specifiek inbraak werend glas
 • Specifieke beveiligingssystemen tegen inbraak zoals veiligheidssloten, slotbeveiligingssystemen, grendelbeveiligingssystemen en kierstandhouders, die oorspronkelijk werden geÔnstalleerd of later worden aangebracht op de gevelelementen, zoals deuren, ramen, luiken, garagepoorten, lichtkoepels, dakvensters, keldergaten en hekken.
 • Zijn dus uitgesloten: de uitgaven voor de levering en plaatsing van gevelelementen als dusdanig: deuren, ramen, luiken, garagepoorten, lichtkoepels, dakvensters, keldergaten en hekken. Meer info in dit advies werd gepubliceerd in het Staatsblad
 • Motor met anti-ophefsysteem voor elektrische garagepoorten
 • Kan voor slechts 25 % van de totale waarde van de motor in aanmerking genomen worden voor de hier bedoelde belastingvermindering in plaats van de gebruikelijke 50 %. Meer info in dit advies werd gepubliceerd in het Staatsblad
 • Gepantserde deuren
 • Alarmsystemen
 • Camerasysteem uitgerust met een registratiesysteem

BRAND
 • Waterblussers en poederblussers
 • Automatisch blustoestel voor verwarmingslokalen op stookolie
 • Deuren met brandweerstand van een half uur
 • Bekijk hier de volledige lijst met investeringen.

Wat zijn de verplichtingen van de geregistreerde aannemer?

- Op de factuur vermelden van de woning waar de werken worden uitgevoerd. - bewijs leveren van de kwaliteit van de installatie en de conformiteit volgens de wettelijke voorschriften.

Wat zijn de verplichtingen van de belastingplichtige?

De belastingplichtige moet het volgende ter beschikking van de FOD FinanciŽn houden: - de facturen betreffende de aankopen en de prestaties die aan de basis liggen van de uitgaven. - het bewijs van de betaling van de bedragen die op deze facturen worden vermeld. - verklaring over de kwaliteit van de installatie (Om die te bekomen moeten de prestaties verplicht door een geregistreerde aannemer geleverd worden.)

Cumuleerbaarheid met andere maatregelen?

Deze maatregel is niet cumuleerbaar met de belastingverminderingen of de fiscale aftrek voor: - uitgaven die in aanmerking worden genomen als werkelijke beroepskosten. - uitgaven die gedaan zijn in het kader van elke investering, onder andere, de materiŽle vaste activa die dienen voor een beveiliging van de beroepslokalen. - energiebesparende investeringen. - de renovatie van een woning gelegen in een positieve actiezone van grote steden. - uitgaven gedaan voor vernieuwing van tegen een redelijke huurprijs in huur gegeven woningen (sociale huisvesting)
Voor informatie over de personenbelasting; Federale Overheidsdienst FinanciŽn Contact Center: 0257 257 57 of via www.minfin.fgov.be


Verhoogde fiscale aftrek voor veiligheidsinvesteringen

Een beveiligd beroepslokaal brengt meer op dan u denkt.

Door de beveiliging van uw werkomgeving te verhogen, beperkt u niet alleen het risico op diefstal, inbraak of een overval maar ook de financiŽle gevolgen ervan. Bovendien creŽert u een zorgeloze werksfeer voor u en uw werknemers. Aarzel niet om gratis advies in te winnen bij de technopreventieve adviseurs van uw politiezone. Deze professionals detecteren en analyseren de sterke en zwakke punten van uw beroepslokalen.

Voor wie?

Voor zelfstandigen, KMO's en vrije beroepen die hun beroepslokalen beveiligen.

Welk voordeel?

De investeringen in beveiligingsmateriaal kunnen, naast de gewone afschrijvingen, van een bijkomende aftrek van 20,5 % genieten, namelijk de ę Aftrek voor investering Ľ. Deze aftrek wordt verrekend op de winst of de baten van het jaar waarin u deze activa heeft verworven.

Voorbeeld:

Erik is zelfstandige (handelaar). In 2011 investeert hij Ä 15.000 voor de beveiliging van zijn beroepslokalen. Ä 15.000 x 20,5 % = Ä 3.075 investeringsaftrek Dit bedrag wordt in mindering gebracht van de nettowinst in 2011.


Materialen die recht geven op een fiscale aftrek*

 • anti-ramkraaksystemen
 • toegangscontrolesystemen
 • vertragingselementen op de parking
 • specifiek inbraakwerend glas
 • specifiek inbraakwerende rolluiken
 • beveiligingssystemen voor deuren, ramen, luiken, garagepoorten, lichtkoepels, dakvensters, keldergaten en hekken
 • gepantserde deuren
 • materieel voor de detectie van diefstal van goederen
 • kluis met een inbraakvertragend slot
 • kassaís met beschermkap of een anti-graaikap
 • neutralisatiesysteem van waarden (light-CIT)
 • specifiek inbraakwerende afrastering voor bouwwerven
 • sloten en andere beveiligingssystemen van materieel op een bouwwerf
 • alarmsystemen
 • camerasystemen
 • volgsystemen

* Deze fiscale aftrek is enkel van toepassing op de kosten die voortvloeien uit de aankoop van nieuw materiaal.

Wat moet de aannemer doen die beveiligingswerken uitvoert?

Hij moet op de factuur (of in bijlage) aangeven in welke beroepslokalen de werken uitgevoerd zijn en een verklaring afleggen over de kwaliteit ervan. Dit betekent dat hij moet aantonen dat de investeringen beantwoorden aan de doelstellingen zoals deze zijn vastgelegd voor dit materiaal, en dat ze voldoen aan de wettelijke vereisten die specifiek in het kader van deze maatregelen worden vastgesteld (Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de investeringsaftrek). Verzeker u ervan dat uw aannemer op de hoogte is van deze bepalingen.

Wat moet u doen?

U kunt een verhoogde fiscale aftrek verkrijgen voor de investeringen die effectief betaald zijn tijdens het belastbaar tijdperk. U moet dus :

 • in uw belastingaangifte (aanslagjaar 2012), die u zult ontvangen in de loop van het
  eerste semester van dat jaar, de uitgaven betaald in 2011 vermelden
 • een formulier invullen ę Investeringsaftrek Ľ.

De volgende jaren dient u voor nieuwe investeringen op dezelfde manier te werk te gaan. U moet volgende documenten ter beschikking houden van de FOD FinanciŽn:

 • de facturen van de investeringen.
 • het betalingsbewijs van de bedragen die op de facturen vermeld staan.
 • de verklaring van de aannemer op de factuur (of op een bijlage) die de kwaliteit van het materiaal garandeert.
 • voor de alarmsystemen en de volgsystemen, het bewijs van een geschreven overeenkomst met een goedgekeurde alarmcentrale.
 • voor de camerasystemen, het attest dat bewijst dat het systeem werd aangegeven bij de Commissie ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Opgelet: met betrekking tot de installatie van een alarmsysteem, moet de geregistreerde aannemer eveneens een beveiligingsonderneming zijn, erkend door de FOD Binnenlandse Zaken.